Aantal topinkomens bij politie verder gedaald - 112Vandaag

112Vandaag

Binnenland

Aantal topinkomens bij politie verder gedaald

logo

Nederland – In 2019 is het aantal politiefunctionarissen dat boven de norm van de Wet Normering Topinkomens uitkomt verder gedaald van 11 naar 7. Op deze politiefunctionarissen, die nog niet aan de norm voldoen, is het overgangsrecht van toepassing of is overeengekomen dat zij vanaf 2019 hun inkomen binnen 3 jaar afbouwen tot onder de norm.

In 2013 is afgesproken dat topfunctionarissen bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister. Dit staat in de Wet normering topinkomens (WNT). Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld. In 2019 was dit € 194.000. Bij dit bedrag zijn naast het salaris ook alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen inbegrepen, de werkgeversbijdrage aan de pensioenopbouw en beloningen die op termijn worden uitbetaald.

Korpsleiding
Binnen de politie is de WNT van toepassing op de leden van de korpsleiding. Hun salaris voldoet al aan de regelgeving, maar nog niet in alle gevallen aan de WNT-norm in verband met de stapsgewijze afbouw volgens het wettelijke overgangsrecht. Daarnaast is van belang dat in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 afspraken zijn gemaakt dat over een periode van vijf jaar (2018-2022) het voorwaardelijk pensioen van politiemedewerkers, dat voor 2006 is opgebouwd, onvoorwaardelijk wordt gemaakt (zogenaamde InkoopMax). Deze inkoop, die voor een grote groep politiemedewerkers geldt, valt niet onder de WNT-norm, maar moet wel in de WNT-rapportage worden meegenomen als de norm hierdoor wordt overschreden.
Voor de nieuwe korpschef geldt dat vanaf 1 mei 2020 wordt voldaan aan de WNT-norm (excl. InkoopMax).

Overige functionarissen
Zoals afgesproken in de wet publiceert het korps naast de gegevens van de leden van de korpsleiding (de zogenoemde “topfunctionarissen”) ook de inkomensgegevens van ‘overige functionarissen’ die boven de WNT-norm uitkomen. De politie vindt het belangrijk dat de WNT-norm voor alle politiemedewerkers geldt. Daarom is met ingang van 1 januari 2020 in artikel 2a van het Besluit bezoldiging politie (Bbp) opgenomen dat de WNT-norm van overeenkomstige toepassing is op alle politieambtenaren. Met inachtneming van het bestaande overgangsrecht zullen overschrijdingen van de WNT-norm daardoor op korte termijn tot het verleden gaan behoren.

Bekijk hier de lijst met inkomens van de politietop.

To Top